احیای عجم آمد

ای هموطن ای مقبل احیای عجم آمد

از محبس خاموشی آوای عجم آمد

درحفظ حقوق خویش سر باختن ما بین

برهرسروهرقلبی پروای عجم آمد

ما تاجیک وایرانی جان وجگریم عمری

بادعوت این وحدت بابای عجم آمد

باهمهه رومی با حلقه منصوری

بین فوج خودآگاهی ز- اقصای عجم آمد

ازروزن زندانی زنجیر شکن مردی

با سعی تداوی دنیای عجم آمد

از بانگ اذان صبح این سالک ملک دل

پیک خوش امید فردای عجم آمد

تاج شرف تاجیک رستم برسان برعرش

سحرا بکشی بس کن سینای عجم آمد !

/ 0 نظر / 145 بازدید